Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichtiing opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, enkel met uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener als b.v. de huisarts.

Vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke – en medische gegevens
 • Ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Informeren van andere zorgverleners, in geval van samenwerking, na afronding van de therapie, of verwijzing naar een andere zorgverlener.
  Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming!
 • Waarneming tijdens afwezigheid of ziekte
 • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie; het opstellen van de factuur.

Mocht ik om andere redenen gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst hierover informeren en om uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze aldaar kunt declareren:

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Het factuurnummer
 • De omschrijving van de behandeling en de bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van de behandeling

In het register van verwerkingsactiviteiten staat uitgebreid beschreven hoe de praktijk voldoet aan de AVG. Dit register is ter inzage in de praktijk.

Reacties zijn gesloten.